Invence – pod tímto pojmem se rozumí tvůrčí aktivita, vedoucí ke změnám ve struktuře vědění. Ne všechny výsledky této aktivity se ale nakonec podaří realizovat. Realizované myšlenky a výsledky vědeckých, výzkumných a vývojových činností se potom nazývají inovacemi.

Definic inovací existuje dlouhá řada. Etymologicky vychází z latinského „innovatio“, což znamená změnu k něčemu novému. Moderní pojetí inovací je spojováno s J. A. Schumpeterem. Ten považoval za inovace pouze naprosto nové věci, vycházející z absolutní invence, týkající se oblastí trhů, výrobků, výrobní techniky, organizace výroby a surovin. Schumpeter spojoval hospodářské cykly s tzv. „shluky inovací“, objevujícími se každých 45-50 let a podmiňoval nástup nové prosperity radikální inovací.

Dle Klímové se v našich podmínkách nejčastěji využívá definice Evropské komise, která říká, že „inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly“.

Oslo manuál, zaměřený zejména na technické inovace vnímá inovace jako implementaci nových nebo významně zlepšených produktů (zboží nebo služeb) nebo procesů, nových marketingových metod nebo organizačních metod, na pracovišti nebo v externích vztazích.

     Drucker pojímá inovace jako specifický nástroj podnikatelské činnosti, takový, který dodává zdrojům novou schopnost tvorby bohatství. Stejně tak zahrnuje mezi inovace všechno, co mění potenciál již existujících zdrojů vytvářet bohatství.

Pojem inovace je podle Cambridgeského slovníku (2017) definovaný jako použití nové technologie nebo metody. Přestože, že svět podvědomě inovuje už tisíce let, se lidstvo pokusilo koordinovaně zavést pojem inovace do praxe ve větší míře až nedávno.

Godin (2008) definuje pojem inovace takto:

 1. Inovace jako proces dělání něčeho nového:
  • inovace jako vynález
  • inovace jako odhalení
  • inovace jako napodobení
 1. Inovace jako lidské schopnosti vedoucí ke kreativní aktivitě:
  • inovace jako představivost
  • inovace jako vynalézavost
  • inovace jako tvořivost
 2. Inovace jako změna ve všech oblastech života inovace jako kulturní změna;
  • inovace jako organizační změna
  • inovace jako politická změna
  • inovace jako technologická změna
  • inovace jako sociální změna
 3. Inovace jako komercializace nového produktu

Zdroj: Tucker, Robert: Driving Growth Through Innovation. San Francisco, 2002. s. 25