Ministerstvo financí (MF) vedle svých ostatních povinností vypisuje každoročně v rámci podpory z národních zdrojů mnoho dotací a programů na finanční podporu. Nejde jen o programy a dotace vedené pod Všeobecnou pokladní správou (VPS), ale i o další oblasti, na které ministerstvo financí přispívá.

Od ekologie až po politické strany

Dotace a programy Ministerstva financí mají opravdu široký záběr. Ekologické závazky se týkají řešení ekologických zátěží vzniklých privatizací, vynakládání prostředků na likvidaci ekologických škod nebo prioritizace zadávání ekologických zakázek. MF finančně pomáhá i při obnově území postiženého živelní pohromou, přispívá na neziskové organizace i politické strany a hnutí.

Programy a dotace VPS

Největší oblastí zájmu finančních příspěvků od Ministerstva financí jsou však programy a dotace Všeobecné pokladní správy. Tyto dotace se v současné době věnují zejména obcím do 3 000 obyvatel. Programy 29821 a 29822 jsou zaměřeny na dotační příležitosti pro školy. Jsou určeny na rozvoj a obnovu materiálně technické základy regionálního školství, opravu budov určených pro základní a mateřské školy, jejich modernizaci a případnou výstavbu chybějících kapacit. V rámci programu 29822 byly vypsány dotace i na pořízení obecních bytů, opravy a modernizace bytů a bytových objektů sloužících k nájemnímu bydlení. Další jsou programy 29823 na rozvoj a obnovu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti nebo program 29824, který podporuje rozvoj oblastí života obcí a regionů dle priorit určených vládou. Všeobecná pokladní zpráva někdy může vyhlásit dotace i mimo výše zmíněné programy. Příkladem byla dotace na snížení míry ozáření z radonu a jeho produktů v budovách a minimalizace výskytu radioaktivních nuklidů v pitné vodě.

Jednotný systém

Ze seznamu vypsaných dotací je patrné, že je těchto programů mnoho a může být těžké se v nich orientovat. I z toho důvodu vznikl Evidenční dotační systém (EDS) a Jednotný dotační portál (JDP), které jsou součástí Rozpočtového informačního systému programového financování a jsou spravovány právě Ministerstvem financí. Jednotný dotační portál přináší možnost zažádat o dotace ze státního rozpočtu ve výzvách různých poskytovatelů dotací. Hlavním přínosem JDP je snížení administrativní náročnosti procesu sběru a administrace žádostí. Propojení JDP a EDS umožňuje podpořené žádosti o dotace automaticky generovat do evidenčního dotačního systému.