Pokud jakožto český zaměstnavatel zvažujete přijmout a zaměstnávat cizince, vždy to s sebou bude nést zvýšenou administrativu. Nábor pracovníků ze zahraničí má svá pravidla a postupy, které je potřebné proto, aby byl zaměstnanecký poměr platný, dodržet.

V článku se na všechny formality, které je k legální práci cizinců potřebné vyřídit, podíváme blíže.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Zahraniční pracovníky, které případně hodláte zaměstnat, lze rozdělit do 3 kategorií. Nejjednodušší je to s těmi, kteří mají na území ČR povolený trvalý pobyt. Ti mají na trhu práce stejné postavení jako občané ČR.

Druhou kategorií jsou cizinci ze zemí EU a EHP. Ti mají na trh práce v ČR vstup volný, tudíž nepotřebují žádné víza ani zaměstnaneckou kartu. Jediná povinnost zaměstnavatele je zaměstnání takového cizince ohlásit nejpozději v den jeho nástupu do práce na příslušné pobočce Úřadu práce.

Třetí kategorii tvoří občané tzv. třetích zemí, tedy zemí ležících mimo EU a EHP. Zaměstnávání cizinců mimo těchto oblastí je nejsložitější. Jak postup vypadá v praxi?

Zaměstnávání občanů třetích zemí

K tomu, aby občan z třetí země mohl legálně pracovat v ČR, potřebuje buď zaměstnaneckou, nebo modrou kartu. Tyto karty v sobě spojují povolení k pobytu na území ČR spolu s pracovním povolením. Pracovník tak nemusí zařizovat dvě různá povolení. Co z toho plyne pro zaměstnavatele?

Zaměstnaneckou kartu lze cizinci vydat pouze na takové pracovní místo, které je zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli zaměstnanecké karty. Zaměstnavatel tak před samotným náborem pracovníka musí své volné místo do této evidence zařadit.

Provést tak lze na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Dále pak musí učinit souhlas se samotným zařazením místa do evidence a jeho následným zveřejněním. Souhlas se zveřejněním místa je nutné udělit nejpozději do 30 dnů od jeho ohlášení.

Další postup je poté na pracovníkovi. Na konzulátu ČR ve své zemi si bude muset vyřídit buď zaměstnaneckou, nebo modrou kartu. To záleží na jeho kvalifikaci.

K tomu, aby kartu získal, ale bude muset předložit dokumenty prokazující účel jeho pobytu, to znamená buď pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce, nebo smlouvu o budoucí pracovní smlouvě.  S pracovníkem tudíž budete muset tyto dokumenty sepsat ještě předtím, než bude o zaměstnaneckou kartu žádat.

Po úspěšném uzavření všech těchto formalit je uzavřený pracovní poměr legální. Nového pracovníka pak ještě budete muset přihlásit k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Jako poslední krok ještě budete muset splnit ohlašovací povinnost.

Nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce budete muset příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o reálném nástupu do práce informovat.

Jakožto zaměstnavatel si na všechna tato úskalí musíte dát pozor. Aby byla práce legální, zaměstnanec musí mít zaměstnaneckou/modrou kartu, případně pracovní povolení. Pokud by například při sezónních pracích zaměstnanec měl pouze krátkodobé vízum, bez pracovního povolení by jeho práce byla nelegální.